Calendari

Termini de declaració: Del 3 d’abril al 1 de juliol de 2024
Final de termini per a la domiciliació del pagament: 26 de juny de 2024

Com pagar?

Si la declaració de renda surt a pagar, hi ha opció de fraccionar i ajornar el pagament:

Els contribuents podran fraccionar, sense interès ni cap recàrrec, l’import del deute tributari resultant de la seva declaració de l’IRPF, en dues parts: la primera, del 60 per 100 del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40 per 100 restant, fins al 5 de novembre de 2024. En el cas dels contribuents que, en fraccionar el pagament, no desitgin domiciliar el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d’efectuar l’ingrés d’aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2024 mitjançant el model 102.

Els cònjuges casats poden compensar els resultats de les seves declaracions, de manera que, si a un d’ells li surt a pagar i a l’altre a tornar, es pot optar per pagar o cobrar la diferència (segons sigui el cas).

Si la declaració surt a tornar, Hisenda té termini per fer la devolució fins el 31/12/2024 sense haver de pagar interessos. Així que paciència…

Obligació de declarar

Focalitzant en els supòsits més comuns, i deixant de banda casos molt específics per no complicar-ho més del compte, aquests son els límits que determinen l’obligació de declarar:

Amb caràcter general està obligat a presentar la declaració de IRPF, qui al 2023 hagi obtingut rendes superiors a les indicades a continuació (imports en brut, sense descomptar retencions ni seguretat social):

a) Rendiments íntegres del treball:

• 22.000 euros anuals procedents de:

 • Un únic pagador.
 • Diversos pagadors, quan la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superi en conjunt 1.500 euros anuals.

• 15.000 euros anuals quan:

 • Procedeixin de més d’un pagador, si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superen 1.500 euros anuals.
 • S’hagin percebut pensions compensatòries del cònjuge en casos de divorci o separació.
 • El pagador dels rendiments no estigui obligat a retenir.
 • Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

b) Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions, interessos de comptes, de dipòsits o de valors de renda fixa…) i guanys patrimonials (guanys derivats de reemborsaments de participacions en fons d’inversió, premis per la participació en concursos o jocs, etc.) sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

c) Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges amb protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.

En tot cas, no hauran de declarar els qui al 2023 hagin obtingut exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital (mobiliari i immobiliari) o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, subjectes o no a retenció, quan la seva suma no excedeixi de 1.000 euros anuals, ni els qui hagin tingut pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Però compte, com a novetat d’aquest any, està obligat a presentar declaració tothom qui hagi estat donat d’alta en règim d’autònoms en algun moment de l’any 2023, inclosos els familiars col·laboradors.

Hauran de presentar declaració, encara que no hi estiguin obligats per les quanties indicades anteriorment, aquells contribuents que vulguin beneficiar-se de deduccions o reduccions (per exemple, la deducció per compra d’habitatge).

Deduccions destacades

 • Deducció per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges.

Poden ser aplicables tres deduccions:

 1. Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2024. Cal que un certificat d’eficiència energètica acrediti una reducció de com a mínim un 7% de la demanda d’energia. Base màxima de deducció 5.000 €, percentatge de deducció aplicable 20%.
 2. Deducció per obres per a la millora del consum d’energia primària no renovable entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2024. Cal que un certificat d’eficiència energètica acrediti una reducció de com a mínim un 30% de consum d’energia primària no renovable o bé que s’aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l’habitatge obtenint la classe A o B. Base màxima de deducció 7.500 €, percentatge de deducció aplicable 40%.
 3. Deducció per obres de rehabilitació energètica d’edificis d’ús predominantment residencial entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2025. Cal que un certificat d’eficiència energètica acrediti una reducció de com a mínim un 30% de consum d’energia primària no renovable o bé que s’aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l’edifici obtenint la classe A o B. Base màxima de deducció 5.000 € per veí, percentatge de deducció aplicable 60%.
 • Deducció per l’adquisició de vehicles elèctrics i punts de recàrrega.

La deducció resulta aplicable a l’adquisició de determinats vehicles elèctrics nous endollables i de pila de combustible, així com a la instal·lació de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024. El percentatge de deducció aplicable és el 15%. Base màxima anual de deducció de 20.000 euros en el cas dels vehicles, i base màxima anual de deducció de 4.000 euros en el cas dels sistemes de recàrrega de bateries.

 • Deducció per maternitat

La deducció serà de 100 euros per cada fill i per cada mes en què els fills siguin menors de tres anys. L’import de la deducció es podrà incrementar fins a 1.000 euros anuals addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats.

Podran aplicar aquesta deducció les dones que compleixin simultàniament dos requisits:

 1. Que tinguin fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents.
 2. Que en el moment del naixement del menor percebessin prestacions del sistema de protecció d’atur, o que en aquest moment o en qualsevol moment posterior estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim, en aquest últim cas, de 30 dies cotitzats. Com a novetat, es podrà aplicar també en cas de no treballar i cobrar l’atur, i no es tindrà en compte l’import de les cotitzacions, permetent així que es cobri íntegrament també per les mares empleades a temps parcial o amb feines temporals.

S’estableix la possibilitat de sol·licitar de l’AEAT l’abonament anticipat d’aquesta deducció (no de la part corresponent a despeses de guarderia).

 • Deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.

Els contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, podran minorar la quota diferencial de l’impost en les deduccions següents:

Per cada descendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per descendents, fins a 1.200 euros anuals.

Per cada ascendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per ascendents, fins a 1.200 euros anuals.

Per ser un ascendent, o un germà orfe de pare i mare, que formi part d’una família nombrosa, o per ser un ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tingui dret a la totalitat del mínim per descendents, fins a 1.200 euros anuals.

En cas de famílies nombroses de categoria especial, aquesta deducció s’incrementarà en un 100%.

La quantia de la deducció s’incrementarà fins a 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.

Pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni generi el dret a les deduccions previstes en els punts anteriors, fins a 1.200 euros anuals.

Així mateix podran minorar la quota diferencial de l’impost en les deduccions previstes anteriorment els contribuents que perceben prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de l’atur, pensions abonades pel règim general i els règims especials de la Seguretat Social o pel règim de classes passives de l’Estat, així com els contribuents que perceben prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat, sempre que es tracti de prestacions per situacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la Seguretat Social.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l’aplicació d’ alguna de les anteriors deduccions respecte d’un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

S’estableix també la possibilitat de demanar de l’AEAT l’abonament anticipat d’aquestes deduccions.

Alguns aspectes clau a tenir en compte per la campanya d’IRPF

 1. Si es va adquirir l’habitatge habitual abans del 1 de gener de 2013 es pot continuar aplicant la corresponent deducció per inversió en habitatge habitual (règim transitori).
 2. Si es va llogar l’habitatge habitual abans del 1 de gener de 2015 es pot continuar aplicant la corresponent deducció per arrendament d’habitatge habitual (règim transitori). No es perd el dret a la deducció per signar un nou contracte referent al mateix habitatge (p.ex. per variació en el preu del lloguer) ni per canvi d’arrendador (p.ex. quan el propietari de l’habitatge el ven a un altre persona, que es converteix en el nou arrendador).
 3. Si es perceben rendes del treball, fins a certs límits són deduïbles les quotes sindicals o de col·legis professionals, així com les despeses de defensa jurídica (en cas de litigis laborals).

Principals deduccions autonòmiques a Catalunya

 • Per naixement o adopció d’un fill . Deducció de 150 € per cada progenitor.
 • Per haver quedat vidu, aplicable en l’any de la defunció del cònjuge i els dos següents. Deducció de 150 € (en el cas de tenir descendents a càrrec, 300 €)
 • Per lloguer d’habitatge habitual per a determinats col·lectius (menors de 32 anys, aturats, discapacitats o vidus majors de 65 anys) amb limitacions segons la base imposable. Deducció de 300 € (en el cas de famílies nombroses o monoparentals, 600 €).
 • Per obligació de presentar declaració per tenir més d’un pagador, tenint rendiments anuals entre 15.000 i 22.000 €.

Impost sobre el Patrimoni

Estaran obligats a presentar declaració per aquest Impost els subjectes passius la quota tributària dels quals resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d’acord amb les normes reguladores de l’impost, resulti superior a 2.000.000 d’euros.

Per determinar la base liquidable dels subjectes passius residents a Catalunya, la base imposable s’ha de reduir en 500.000 euros, que és l’import del mínim exempt de tributació. Així doncs, a Catalunya estaran obligats a presentar declaració de patrimoni els contribuents amb una base liquidable (valor dels bens menys valor dels deutes) superior a mig milió d’euros.Deixa un comentari

Skip to content