Les conseqüències del coronavirus ja estan afectant de ple a molts negocis, especialment aquells que s’han vist obligats a tancar com són bars i restaurants. En aquests casos, les empreses poden tramitar expedients de regulació temporal d’ocupació per suspendre els contractes de treball dels seus empleats i no haver de fer front a les despeses salarials sense tenir ingressos per l’activitat.

La suspensió del contracte de treball es troba regulada en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix, entre altres causes de suspensió de contracte de treball, les causades per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major temporal. S’entén que existeixen causes temporals de força major en casos d’incendis, terratrèmols, inundacions, o qualsevol altra causa que dimani d’un fet extern aliè a l’esfera d’activitat de l’empresari, sent situacions imprevisibles o inevitables, com és el cas de la situació actual causada pel Covid-19.

En aquests casos l’existència de força major, com a causa motivadora de la suspensió dels contractes de treball, l’ha de constatar l’autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre dels treballadors afectats, previ procediment tramitat conforme la normativa que el regula. El procediment de suspensió de contracte per causes de força major s’iniciarà mitjançant sol•licitud de l’empresa, acompanyada dels mitjans de prova que estimi necessaris i simultània comunicació als representants legals dels treballadors en cas d’haver-ne, els quals tenen la condició de part interessada en la totalitat de la tramitació de procediment.

La resolució de l’autoritat laboral s’ha de dictar, prèvies les actuacions i informes indispensables, en el termini de cinc dies des de la sol•licitud i haurà de limitar, si escau, a constatar l’existència de la força major al•legada, corresponent a l’empresa la decisió sobre suspensió dels contractes, que produirà efectes des de la data del fet causant de la força major. Així doncs, la data i hora d’efectes en el cas de bars i restaurants serien les 00:00 hores del dia 14 de març de 2020. L’empresa ha de traslladar la decisió als representants dels treballadors i a l’autoritat laboral.

En aquests supòsits de suspensió de contracte per raons de força major, el treballador es trobarà en una situació legal d’atur. I quan les causes que l’originen siguin de caràcter catastròfic, el SEPE pot autoritzar que el temps en què es perceben les prestacions per desocupació no es computi als efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts. Igualment, en aquests supòsits, es pot autoritzar que rebin prestacions per desocupació els treballadors que no tinguin els períodes de cotització necessaris per tenir dret a elles. Aquests aspectes previsiblement s’aniran aclarint en les properes hores. Esperem que la Generalitat agilitzi els procediments de tramitació de les sol•licituds i poder començar a presentar-les de seguida.

Cal deixar clar que, en cas d’ERTO, i mentre no es publiqui cap disposició legal en sentit contrari, l’empresa està obligada a continuar cotitzant el 100% del que et correspongui. En aquest sentit, veurem quines mesures s’aproven finalment per poder ajornar els pagaments a la Seguretat Social, tant en el cas de les cotitzacions pels treballadors com pel que fa a les quotes d’autònoms.

L’ERTO també es pot tramitar per causes acreditades organitzatives, tècniques, econòmiques i/o productives de l’activitat, com per exemple la falta d’aprovisionament d’elements o recursos necessaris pel desenvolupament de l’activitat empresarial com a conseqüència de l’afectació pel coronavirus d’empreses proveïdores o subministradores o bé un descens de la demanda del bé o servei que la nostra empresa fa, la impossibilitat de prestar els serveis que constitueixen el seu objecte o un excés o acumulació de productes fabricats, com a conseqüència de la disminució de l’activitat per part de les empreses clients de la nostra.

Si no es tramita un ERTO, l’empresa no pot deixar de pagar els salaris als treballadors, encara que no treballin. Tampoc es pot obligar als treballadors a fer vacances, doncs cal que siguin pactades entre ambdues parts.

Seguirem informant, a l’espera de noves mesures o disposicions.Skip to content