Documentació necessària:

 • Certificats de defunció – Registre Civil (x3/4): per realitzar tots els tràmits d’herència i de pensions
 • Últimes voluntats – Registre General d’Actes d’Última Voluntat (Ministeri de Justícia): acredita si el difunt va atorgar testament o no, identificant l’escriptura i el notari

→ Hi ha testament: obtenir una còpia autoritzada davant el notari que custodia el protocol

→ No hi ha testament: el cònjuge/ascendents/descendents/col·laterals han d’instar la declaració d’hereditaris mitjançant un acta notarial 

Passos a seguir:

 1. Inventari i valoració de béns (basat en)
 • Escriptures d’immobles i certificacions del Registre de la Propietat
 • Certificacions de titularitat de vehicles expedits per la DGT
 • Certificació registral i pòlisses d’assegurances de vida amb cobertura de defunció
 • Certificats bancaris que acreditin els productes contractats, titularitats y saldo a data de defunció
 • Documents de propietat relatius a accions o participacions mercantils, joies, objectes de valor y altres béns d’herència
 • Certificats i documents que acreditin deutes y càrregues de l’herència: préstecs, hipoteques, despeses de sepeli, etc. 
 1. Acceptació i adjudicació d’herència notarial o privada

Si hi han immobles, i sempre que hi hagi legitimaris, el tràmit d’acceptació i adjudicació de béns s’ha de fer davant un notari en escriptura pública, per poder inscriure els canvis de titularitat en el Registre de la Propietat. 

En els altres casos, es pot fer mitjançant un document privat, estalviant-se els honoraris. Per fer l’adjudicació o la partició de l’herència, s’ha d’aportar:

 • Certificat de defunció
 • Certificat d’últimes voluntats
 • Testament o declaració d’hereditaris
 • Inventari valorat de béns amb els corresponents documents acreditatius 
 1. Liquidació d’impostos

La fiscalitat de les herències recau en l’Impost de Successions i, si hi ha immobles en la plusvàlua, repercutint en el IRPF en cas de venda. 

El IS s’ha de liquidar en un termini de 6 mesos des de la defunció en la CCAA on el difunt tenia la residència habitual.

La plusvàlua es liquida en cada ajuntament en els que el difunt tingués una propietat.

 1. Inscripció en els registres públics

Arribats aquí, amb l’escriptura d’acceptació d’herència, s’ha de tramitar els canvis de titularitat dels immobles en el Registre de la Propietat, en la Gerencia Territorial del Cadastre i en la DGT, en funció dels béns inventariats. Ves al contingut