Ha estat publicat al BOE el Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, que aprova, entre altres mesures, noves prestacions per cessament d’activitat dels autònoms afectats per la crisi econòmica derivada del Covid-19, i que es poden sol·licitar a partir del dia 1 de febrer. Malgrat aquesta denominació, per tenir dret a demanar-les no sempre és necessària la paralització de l’activitat, sinó que en alguns casos les prestacions són compatibles amb la continuació de l’activitat amb determinats requisits. Els paràmetres econòmics que es demanen impliquen la necessitat de fer una previsió dels ingressos que  s’obtindran durant els sis primers mesos de d’aquest any 2021, de manera que si posteriorment aquesta previsió queda curta, caldrà retornar la prestació cobrada en excés.

A continuació detallem les quatre prestacions aprovades, que es gestionaran com les anteriors mitjançant les mútues:

1.       Prestació extraordinària pels autònoms afectats per una suspensió temporal total de l’activitat per ordre de l’autoritat (article 5 del Reial decret Llei).

Els autònoms que hagin hagut de tancar per decisió de l’administració poden sol·licitar aquesta prestació a causa de la suspensió temporal de tota la activitat. No entren en aquest supòsit l’hostaleria o el comerç en general a Catalunya, doncs el Govern els permet una obertura parcial, però sí seria el cas per exemple d’aquells comerços integrats en centres comercials.

L’autònom afectat tindrà fins a 21 dies des de que es decreti el tancament per sol·licitar aquesta prestació. Si es sol·licita més tard, la prestació es rebrà des del dia en què es demani, i en tot cas fins a l’últim dia del mes següent en què finalitzi el tancament o fins el 31 de maig.

Els autònoms cobraran el 50% de la base mínima de cotització y no hauran de pagar la quota a la Seguretat Social.

Requisits:

a)       Estar donats d’alta abans del 1 de gener del 2021

b)      Trobar-se al corrent en els pagaments de les quotes a la Seguretat Social

Casos especials:

·         Si l’autònom té la condició de família nombrosa i l’únic ingrés familiar prové de l’activitat suspesa, cobrarà el 70% i no el 50%.

·         Si conviuen dos o més autònoms que tinguin dret a aquesta prestació, cada autònom cobrarà el 40%.

2.       Prestació ordinària de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (article 7 del Reial decret Llei).

Els autònoms que segueixin treballant però hagin vist reduïts significativament els seus ingressos i rendiments, poden optar en determinats casos per aquesta modalitat de prestació.

El termini per sol·licitar les aquesta prestació és des del 1 fins al 21 de febrer. Si es sol·licita més tard, la prestació es rebrà des del dia en què es demani, i en tot cas fins el 31 de maig.

Els autònoms cobraran el 70% de la base mínima de cotització i hauran de pagar la quota a la Seguretat Social, si bé la mútua els la retornarà gairebé íntegrament.

Requisits:

a)       Han d’haver patit una reducció del 50% en la facturació durant el primer semestre del 2021 en comparació al segon semestre del 2019.

b)      El rendiment del primer semestre de 2021 (ingressos menys despeses) no ha de superar l’import de 7.980€

c)       Han d’estar donats d’alta el 1 de febrer del 2021 i durant el temps que es cobri la prestació.

d)      Han de trobar-se al corrent en els pagaments de les quotes a la Seguretat Social.

e)      Han d’haver cotitzat com a mínim els 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud de la prestació, amb la cobertura del cessament d’activitat.

f)        No han d’estar en edat de jubilació en cas de tenir-ne el dret.

3.       Prestació extraordinària pels autònoms que no van poder accedir a altres cessaments (article 6 del Reial decret Llei).

Aquesta prestació és per aquells autònoms que no poden accedir a les prestacions de l’article 7 (punt anterior), els requisits de més fàcil compliment i és també compatible amb la continuació de l’activitat.

El termini per sol·licitar les aquesta prestació és des del 1 fins al 21 de febrer. Si es sol·licita més tard, la prestació es rebrà des del dia en què es demani, i en tot cas fins el 31 de maig.

Els autònoms cobraran el 50% de la base mínima de cotització i no hauran de pagar la quota a la Seguretat Social.

Requisits:

a)       Han d’haver patit una reducció en la facturació durant el primer semestre del 2021 en comparació al primer trimestre de 2020.

b)      El rendiment del primer semestre de 2021 (ingressos menys despeses) no ha de superar l’import de 6.650€

c)       Han d’estar donats d’alta el 1 de febrer del 2021 i durant el temps que es cobri la prestació.

d)      Han de trobar-se al corrent en els pagaments de les quotes a la Seguretat Social.

Casos especials:

·         Si conviuen dos o més autònoms que tinguin dret a aquesta prestació, cada autònom cobrarà el 40%.

4.       Prestació extraordinària pels autònoms de temporada (article 8 del Reial decret Llei).

Aquells autònoms que van treballar un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 mesos en cadascun dels anys 2018 i 2019 (per separat), podran sol·licitar la prestació per a aquesta modalitat a partir del dia 1 de febrer.

Rebran el 70% de la base mínima de cotització i no cal estar donat d’alta durant la percepció de la prestació.

Requisits:

a)       Dos dels mesos d’alta al 2018 i 2019 han de ser entre gener i juny.

b)      No ser contractat per compte aliè durant més de 60 dies al primer semestre de l’any 2021.

c)       No ingressar més de 6.650€ al primer semestre de l’any 2021.

d)      Trobar-se al corrent en els pagaments de les quotes a la Seguretat Social. Skip to content