Entre els canvis i novetats que es poden trobar en la declaració de la Renda 2023, es troba la modificació que afecta els pensionistes que van realitzar fa anys aportacions a mutualitats laborals i van pagar de més en l’IRPF.

Això és a causa d’una sentència del Tribunal Suprem, que va donar la raó a un jubilat del sector bancari que demanava que part de la seva pensió, lligada a les aportacions que va realitzar entre 1969 i 1979 a la Mutualitat Laboral de Banca, no tributés en les declaracions de l’IRPF.

L’ Ajust per Mutualitats-DT2 LIRPF

L’Ajust per Mutualitats-DT2 LIRPF és un concepte que apareix en la declaració de la Renda i que correspon amb la disposició transitòria segona (DT 2a) de la LIRPF, que fa referència a la possibilitat de reduir la quantitat a incloure com a rendiment del treball en la declaració de la renda de cada exercici quan es perceben pensions de jubilació o invalidesa per aquells mutualistes les aportacions dels quals no van poder ser en el seu moment objecte de reducció o minoració en la base imposable.

Per poder aplicar la reducció prevista en la DT 2a cal haver realitzat aportacions a mutualitats, en tot cas en una data anterior a 1 de gener de 1999, i que aquestes aportacions no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració en la base imposable de l’impost d’ acord amb la legislació vigent en cada moment.

Què cal fer per aconseguir la devolució?

En primer lloc, cal saber que, si l’Agència Tributària disposa de tota la informació, la reducció ja apareixerà en les dades fiscals amb el concepte (“Ajust per Mutualitats – DT2 LIRPF”) i s’aplicarà automàticament en la declaració. Aquesta informació es pot consultar accedint a la consulta de dades fiscals a la web de l’Agència Tributària.

Si, com s’ha explicat, l’Agència Tributària disposa de la informació, en aquestes dades fiscals apareixerà tant l’import de la pensió de jubilació o invalidesa i l’ajust per Mutualitats-DT 2 LIRPF que correspon a l’import de la reducció a aplicar (import amb signe negatiu). Així, en la declaració només caldrà incloure com a rendiment del treball la diferència entre ambdós imports.

Però, què passa si l’Agència Tributària no disposa de la informació per al càlcul de la reducció? Doncs bé, en aquest cas, apareixerà en les dades fiscals el següent missatge: “AVÍS PER A PENSIONISTES PER APORTACIONS A MUTUALITATS”. El que caldrà fer serà presentar la declaració de Renda 2023 i, a més, el formulari Agència Tributària: Mutualistes: sol·licituds de devolució si no l’ha presentat ja per als exercicis anteriors (2019 a 2022) ja que es tracta d’un formulari únic per a tots els exercicis no prescrits.

El Suprem fixa que les aportacions a mutualitats realitzades abans del 1967 no tributen en l’IRPF

Es pot deduir en l’ impost el 100% de la pensió que correspongui a aquestes quotes

El tribunal, fins al moment, només havia fallat sobre les cotitzacions entre 1967 i 1978

Nova sentència del Tribunal Suprem (TS) que acaba d’aclarir la tributació en l’IRPF de la part de la pensió de jubilació o invalidesa que correspon amb les aportacions realitzades pels treballadors a les antigues mutualitats laborals. En aquesta ocasió, l’Alt Tribunal se centra a analitzar el tractament fiscal de les aportacions realitzades abans del 1 de gener de 1967. El Suprem conclou que la part de la pensió que correspongui a les contribucions fetes abans d’aquesta data no tributa en l’IRPF i, per tant, no s’ha d’incloure en la base imposable de l’impost.

El Suprem ha anat aclarint en l’últim any com es tracten fiscalment les aportacions realitzades a aquestes mutualitats. El febrer de 2023, ja va establir que la part de la prestació de jubilació que correspongui a les contribucions realitzades entre l’ 1 de gener de 1967 i fins al 31 de desembre de 1978 s’ha de minoirar en un 25% en l’IRPF. Com a exemple, si de 25.000 euros anuals de pensió, 5.000 euros van correspondre a les aportacions fetes entre el 67 i el 78, d’aquests 5.000 euros només es tributa pel 75%, és a dir, per 3.750 euros. De manera que la base imposable de l’impost seria de 23.750 euros i no de 25.000 euros.

Ara, en l’última sentència del Suprem del passat 19 d’abril, aclareix que les aportacions fetes abans de 1967 no tributen en la seva totalitat. Per tant, si en una pensió de 25.000 euros, 2.000 euros corresponguessin a aportacions fetes abans d’aquell any, no s’inclourien en la base imposable de l’IRPF, de manera que només es tributaria per 23.000 euros.

La decisió explica que, tot i aclarir el tractament fiscal de les aportacions a les mutualitats en la sentència de febrer de 2023 i, en una altra més recent de gener de 2024, especificar com es calcula el percentatge de les cotitzacions corresponents a les antigues mutualitats, “en cap d’aquests pronunciaments es va analitzar el tractament fiscal de les aportacions efectuades amb anterioritat a l’1 de gener de 1967”.

La sentència explica que el 1957 es crea l’Impost sobre les Rendes del Treball Personal (IRTP), amb un tipus fix amb caràcter general del 15%. La norma del tribut no contemplava la reducció d’aportacions o cotitzacions a les Mutualitats de Previsió Social. És a dir, no minoraven la base imposable per a l’aplicació de l’impost sobre la renda ni tampoc tributaven les prestacions rebudes pels beneficiaris d’aquestes mutualitats.

Per tant, conclou el Suprem que, en no poder ser minorades aquestes aportacions en la base imposable del tribut que gravava en aquesta època els rendiments del treball personal, “no han de ser integrades en la base imposable de l’IRPF”. “És a dir, no tributarà aquesta part de pensió corresponent a aportacions a Mutualitats de Previsió Social efectuades amb anterioritat a 1 de gener de 1967”, destaca.

Fins al 31 de desembre de 1966, els empleats que aportaven a les mutualitats laborals havien de cobrar d’ aquestes la seva jubilació, sense que tinguessin Seguretat Social. A partir de l’ 1 de gener de 1967 i fins al desembre de 1978, les mutualitats es van convertir en entitats gestores de la Seguretat Social, on els empleats podien seguir realitzant les seves aportacions. Finalment, l’1 de gener de 1979, la majoria de mutualitats es van extingir i van passar a integrar-se a la Seguretat Social (INSS).

L’Agència Tributària s’haurà d’adaptar a la sentència del Suprem, cosa que suposarà que els contribuents podran demanar la devolució de l’import tributat de més per les aportacions prèvies al 1967.Deixa un comentari

Skip to content