La Llei antifrau fiscal ha introduït una novetat, des de l’1 de gener del 2022, modificant la base imposable de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i de l’Impost de Successions i Donacions (ISiD)

Això es tradueix en que el contribuent pagarà pel seu valor de mercat i no pel valor que li ha costat l’habitatge. Doncs aquest valor de mercat és el valor de referència aprovat per la Direcció General del Cadastre.

El valor de mercat serà calculat a partir de preus de compravendes d’immobles davant de notari. Això permet evitar el haver de visitar la vivenda, ni conèixer les característiques i l’estat del pis.

L’anterior suposa que tampoc es tindrà en compte que el pis requereix una reforma i, per tant, el comprador ha aconseguit l’habitatge en un preu inferior al del mercat.

Fins ara el valor cadastral es calculava en funció del valor del municipi corresponent, la ubicació de la vivenda, la ubicació en la ciutat, antiguitat, la qualitat de la construcció, l’estat de conservació…

Doncs aquest nou valor de referència de Cadastre passa a ser la base imposable de l’ITP i de l’ISiD, establert en la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau.

En altres paraules aquest valor és el valor mínim pel que s’ha de tributar si es compra un immoble o s’hereta. Si el comprador escripturés la operació per un valor inferior, la Hisenda autonòmica li obligarà a tributar pel valor de referencia.

Declarar segons el valor escripturat, inferior al valor de referència de Cadastre pot obrir sancions contra el contribuent, ja que no estarà tributant conforme la base imposable prevista en la Llei.

L’Impost sobre el Patrimoni també es veu afectat per aquest nou valor de referència ja que ara s’obliga a declarar l’immoble pel major dels següents valors: el cadastral, el valor de referència de Cadastre, o el valor d’adquisició.

El valor de referència de Cadastre també afectarà, en un futur no molt llunyà, al valor d’adquisició i transmissió, en l’IRPF, i en la plusvàlua municipal. Skip to content