Actes de Juntes, Consells i pas a llibres oficials

A Doc Assessors, l’importància de portar un adequat registre de les decisions i acords presos a les juntes i consells de la teva empresa. El nostre servei d’assessoria mercantil inclou la redacció d’actes i el traspàs de la informació rellevant als llibres oficials, assegurant la transparència, la legalitat i el compliment normatiu del teu negoci.

Les actes de juntes i consells són documents legals que reflecteixen les decisions, acords i deliberacions preses a les reunions dels òrgans de govern de la teva empresa. Aquestes actes són fonamentals per demostrar la validesa de les decisions i els actes realitzats, així com per mantenir un registre històric de les activitats de l’empresa.

Pasos

Redacció d'actes

Els nostres professionals redacten les actes de manera clara i precisa, reflectint fidelment els punts tractats, les decisions adoptades i qualsevol altra informació rellevant discutida durant la reunió. Les actes han de complir els requisits legals i contenir els detalls necessaris perquè siguin vàlides i vinculants.

Revisió i aprovació

Un cop redactades, les actes són revisades pels participants de la reunió per assegurar l’exactitud de la informació i la inclusió de tots els acords rellevants. Posteriorment, les actes són aprovades pels òrgans de govern corresponents, com ara la junta general d’accionistes o el consell d’administració.

Pas als llibres oficials

Un cop aprovades, les actes han de ser traspassades als llibres oficials de lempresa. Aquests llibres són obligatoris i s’han de mantenir actualitzats segons la legislació mercantil. Ens encarreguem de realitzar aquest traspàs de manera adequada, garantint que els llibres oficials reflecteixin de manera precisa totes les actes i decisions preses a les reunions.

Compliment normatiu

És fonamental complir els terminis i els requisits establerts per la legislació mercantil quant a la redacció, aprovació i traspàs de les actes als llibres oficials. El nostre equip s’assegura que tots els processos es facin de conformitat amb les normatives vigents, evitant possibles sancions i conflictes legals.

Confiança

Podem fer-ho

Confieu en nosaltres per dur a terme la redacció d’actes i el traspàs de la informació als llibres oficials de la vostra empresa. El nostre objectiu és garantir la transparència, legalitat i correcte compliment normatiu a totes les activitats mercantils del teu negoci. Contacta’ns avui mateix i descobreix com et podem ajudar en la teva assessoria mercantil i en la gestió de les actes de juntes i consells!

Vingui a veure'ns

Skip to content