L’Ajuntament de Barcelona, ha posat en marxa un programa d’ajuts a la contractació per mitigar les despeses d’empreses i persones autònomes a l’hora de formalitzar nous contractes de personal. 

Per poder demanar la subvenció, s’ha de formalitzar un contracte d’un mínim de 6 mesos, o indefinits, a jornada completa amb una persona que estigui empadronada a Barcelona i a l’atur. Aquests ajuts, de 5.000 €, tenen un plus de 1.000 € en cas de formalitzar el contracte amb una dona de qualsevol edat / homes d’entre 30 – 45 anys. 

El màxim de contractacions que es poden subvencionar són 10. 

Per poder sol·licitar la subvenció, l’empresa ha de complir els següents requisits:

 • Tenir, com a mínim, un centre de treball a l’AMB on la persona contractada prestarà els seus serveis
 • Desenvolupar la seva activitat des de fa més de 6 mesos
 • Estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Tributària i la Seguretat Social
 • No estar afectada per processos de regulació d’ocupació
 • Subscriure i formalitzar un contracte laboral d’un mínim de 6 mesos, o indefinit, a jornada completa, a partir de l’1 de gener de 2021. 

Aquesta subvenció es pot demanar des de l’1 de maig de 2021 fins a 15 de novembre de 2021/exhauriment del pressupost, entrant a barcelonactiva.cat/creafeinaplus i accedir a través de “Sol·licita els ajuts”. 

Un cop dins, s’haurà d’omplir les dades, adjuntar la documentació requerida en PDF, desar i generar la instància. Aquesta instància s’haurà de registrar al tràmit Subvencions a empreses en el marc del Programa Crea Feina Plus Barcelona 2021 de l’oficina virtual de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant certificat digital.

A continuació detallem la documentació que caldrà aportar: 

 • Per part de l’empresa: 
  • NIF del / de la representant legal
  • Escriptura de constitució i poders / Alta censal
  • Certificat de titularitat bancària o certificat de pagaments a creditors
  • Documents opcionals: certificats d’estar al corrent de pagament amb les institucions menconades anteriorment
 • Per part de la persona contractada:
  • NIF / NIE 
  • Informe de Vida laboral
  • Empadronament 
  • Contracte de treball signat i registrat
  • Comunicació del contracte al SEPE
  • Document d’alta a la Seguretat Social

Un cop cobrat l’ajut i transcorreguts 7 mesos des de l’inici del contracte subvencionat, caldrà justificar la relació laboral dels 6 primers mesos aportant el rebut de liquidació de cotitzacions (RLC/TC1), la relació nominal de persones treballadores (RNT/TC2) i les nòmines signades dels 6 primers mesos.

En cas de no complir el període mínim de contractació de 6 mesos, l’import a retornar serà proporcional corresponent als dies no cotitzats, és a dir:

 • Ajut de 5.000 €: retornar 27,77 € / dia no justificat
 • Ajut de 6.000 €: retornar 33,33 € / dia no justificat


Skip to content